کاربرد اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

زیرساخت فناوری اطلاعات اشاره به یك مجموعه ای از منابع ملموس و مشترک فناوری اطلاعات دارد که فرمی را برای توانمند ساختن نیازمندیهای فعلی و آینده کسب و کار دارد. پایه ای ترین کاربرد اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها مبتنی بر این موضوع است که اطلاعات به صورت یکپارچه و خودکار در سیستم ها و خدمات تسهیم گردد. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی کاربرد اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها و بررسی چرایی و چگونگی این اپلیکیشن در پروژه های سازمانی است.

کاربرد اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

زیرساخت فناوری در اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

اطلاعات امكان استخراج و بهره برداری از مزایای تکنولوژیكی از طریق بهبود در فرایندها و تعالی در عملیات را برای سازمان فراهم می آورد. در این خصوص، مفهوم انعطاف پذیری عنصری حیاتی به منظور مواجهه با عدم اطمینان در ارتباط با نیازهای آتی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها می باشد. به طور کلی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها مشتمل بر مواردی نظیر سیستم های سخت افزاری و عملیاتی، تکنولوژی های ارتباطی و شبكه، و همچنین برنامه های کاربردی برای پردازش داده ها و اطلاعات می باشد.

سازگاری ، اتصال ، پیمانه ای بودن و انعطاف پذیری کارکنان را فناوری اطلاعات نام گذاری می کنند که فناوری اطلاعات نقش بسیار اساسی در استقرار اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها را ایفا می نماید.

سازگاری یعنی توانایی به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر اجزای تکنولوژی را نشان میدهد.

اتصال: به توانایی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها، جهت اتصال به اجزای دیگر فناوری های موجود سازمانی اشاره دارد، هم چنین بدان معنی است که هر شخصی در هر منطقه عملكردی و هر نرم افزار در سازمان ها را به یكدیگر مرتبط می کند.

پیمانه ای بودن: پیمانه ای بودن مشخصاً بر برنامه های کاربردی نرم افزار مثل اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها،  که بیشتر قابل کنترل هستند و زمانی که امور روتین به صورت جداگانه در ماژول ها پردازش می شوند؛ تاکید دارد. پیمانه ای بودن هم چنین یك توانایی را برای شرکت فراهم می آورد تا اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها را به سرعت ایجاد و یا تغییر دهد. به گفته شیلینگ نظریه پرداز تاثیر گذار مدیریتی، پیمانه ای بودن به عنوان سطح یا درجه ای از اجزای سیستم است که می تواند مورد تقسیم قرار گیرد و دوباره با هم قرار گیرد.

توجه نمایید که تمامی این موارد موجب تسهیل در ایجاد ارتباط و همكاری مابین بخشهای و واحدهای مختلف سازمان با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها میگردد. زیرساخت فناوری اطلاعات با ایجاد مبانی تسهیم اطلاعات، عملیاتی کردن فعالیتها و منابع اصلی کسب و کار، تاثیر اساسی در دستیابی به مزیت رقابتی دارد. لذا برای مدیریت این چالش ها، شرکت ها با بكارگیری اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها میتوانند مبنایی برای کاهش هزینه و ساده سازی مدیریت کسب و کار در آینده طرح ریزی نمایند.

زیرساخت فناوری در اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

یكپارچگی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

این موضوع در اپ نانوواچ، اشاره به میزان ارتباط بین نرم افزارها و سیستم های سازمان با شرکای تجاری خود به منظور کمک رسانی به آنها در انتقال و تبادل اطلاعات، برقراری ارتباط، و ایجاد روابط مشترک، دارد. یکپارچه سازی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها ظرفیت بالایی را جهت انتشار اطلاعات در سرتاسر مرزهای سازمان را فراهم کرده و در جهت تصمیم گیری بهتر بر اساس اطلاعات کامل، کمک می كند. افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتر، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و ارائه خدمات یکپارچه از جمله مزایای خاص حاصل از یکپارچه سازی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها است. در حقیقت، یكپارچگی نرم افزاری زمینه ایجاد ارتباطات موثر و همچنین برقراری محیط تبادل اطلاعات در درون و در طول مرزهای سازمان را فراهم می آورد. همچنین، مزایای حاصل از یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی سازمان را می توان در چهار گروه عمده سازمانی، مدیریتی، استراتژیک و فنی تقسیم کرد.

یكپارچگی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

مزایای اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

مزایای سازمانی: یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری حضور و غیاب، موجب افزایش بهره وری در بخشهای مختلف سازمان شده و به موجب آن باعث افزایش بهره وری کلی سازمان می شود.

مزایای مدیریتی: یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات باعث افزایش کارایی و افزایش نرخ بازگشت سرمایه می شود. مزایای استراتژیک: یکپارچه سازی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها با سیستم مدیریت سازمانی، باعث بهبود همكاری در کلیه بخش های سازمان و حتی با شرکای خارج از سازمان گردیده و نیز باعث افزایش رضایت مشتریان می شود.

مزایای فنی: یکپارچه سازی سامانه های سیستم اطلاعاتی کل سازمان، باعث یکپارچه سازی داده ها و فرایند ها، افزایش جریان داده ها و اطلاعات در سرتاسر سازمان و دسترسی به اطلاعات ذخیره شده، می شود که درنتیجه از طریق کاهش هزینه ها باعث ایجاد زیرساختی انعطاف پذیر می شود.

توجه کنید که مفهوم همراستایی استراتژیک نیز به یكپارچگی و هماهنگی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها و اهداف سازمان اشاره دارد. در این حوزه، نه تنها اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها بایستی راهبردهای کسب و کار را نشان دهد، بلكه برنامه های کسب و کار هم لازم است تا به عنوان مرجع کاملی برای برنامه حضور و غیاب، برنامه های کاربردی و تکنولوژی های خاص آن باشد.

مزایای اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

همراستایی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها با سیستم اطلاعاتی مدیریتی

همراستایی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها با سایر سیستم های سازمانی، بر روی اهداف منسجم و همراستای فناوری اطلاعات و عملیات کسب و کار متمرکز می باشد.

مفهوم همراستایی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ها قرار گرفته و انطباق فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در حمایت از اهداف و استراتژی های کسب و کار رو به افزایش بوده همچنین مدیران ارشد سازمان را در دستیابی به اهداف کلیدی کسب و کار و در نتیجه بهبود عملكرد یاری خواهد کرد.

همراستایی اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها و کسب و کار نشان میدهد تا چه مقدار فناوری اطلاعات و سیستم کسب و کار در هماهنگی با یكدیگر هستند.

همراستایی استراتژیک اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها را می توان، با عنوان میزانی از تناسب بین فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار تعریف کرد که از حیث اهمیت در مرتبه اول قرار گیرد. به طور کلی مفهوم همراستایی بر روی مسائلی نظیر سود، بهره وری، رشد فروش و اعتبار تاثیر می گذارد که ناخودآگاه سازمانها را به سمت و سوی افزایش همراستایی مابین فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار رهنمون می سازد. در محیط کسب و کار امروزی، رویكرد رقابتی از رقابت انفرادی سازمان ها به سمت رقابت بر روی زنجیره های تامین تغییر یافته است و سازمان های امروزی به این مهم پی برده اند که رقابت موثر و کنترل هزینه های سازمانی در گرو تمرکز سازمان بر روی توانایی ها، مهارت ها و همچنین منابع در سراسر زنجیره تامین می باشد.

سیستم اطلاعاتی مدیریتی

نظارت بر مدیریت زنجیره تامین با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

مدیریت زنجیره تامین موثر به دلیل توانایی در حفظ مزیت رقابتی و همچنین بهبود عملكرد سازمانی به طور فزایندهای حائز اهمیت گردیده است. مدیریت زنجیره تامین به دنبال یکپارچه سازی فرایندهای کلیدی کسب و کار از مواد اولیه تا محصول نهایی می باشد. چنین فرایندی که منجر به خلق خدمات، محصولات و اطلاعات می شود، زمینه ایجاد ارزش برای ذینفعان در زنجیره تامین را فراهم می آورد. جالب است بدانید که منشاء پیدایش مفهوم زنجیره تامین از حوزه های مختلفی همچون انقلاب کیفیت، مفاهیم مرتبط با مدیریت یکپارچه مواد و لجستیک، رشد روز افزون بازارها و شبكه های صنعتی، مفاهیم مرتبط با افزایش تمرکز بازار و  مطالعات بر روی صنایع، الهام گرفته شده است. واژه ی مدیریت زنجیره تامین به منظور تشریح برنامه ریزی و کنترل جریان اطلاعات، مواد و همچنین فعالیتهای لجستیک اعم از موارد درونی سازمان و موارد بیرونی بین سازمان ها معرفی شده است. اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها نه تنها به کاوش راه های متعادل سازی هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمات توسط بازاریابان می پردازد، بلكه بین سیل غول آسای تقاضای مشتریان موازنه  ایجاد کرده و از دگرگونیهای سریعی که در عرصه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نیست. اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها نیز گامی نوین در راستای مدیریت زنجیره تامین می باشد. به عبارتی مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یك شرکت امكان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان، هماهنگ سازد.

گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات ناشی از اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها، باعث می شود تا فرایندهای منابع انسانی  موثرتر و کاراتر گشته و مدیریت آن ها آسان تر گردد. در زنجیره تامین و اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها، موضوع هماهنگی در فعالیت ها بسیار اهمیت دارد.

اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

مدیریت آسان تر با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

مدیریت آسان تر با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها، باعث خواهد شد تا تاثیرات مثبتی در فرآیند تصمیم گیری ها وجود داشته باشد.

مدیریت لجستیک با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها: این بخش تمامی فعالیت های فیزیكی سازمانی برای تولید و عرضه محصولات را شامل می شود.

مدیریت روابط با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها: زنجیره تامین بالادستی ، در بر دارنده تامین کنندگان نخستینی است که خودشان توانسته اند مونتاژ کننده یا سازنده محصولات باشند. فعالیتهای اصلی این قسمت مبتنی بر فعالیت هایی همچون خرید و حمل است و اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها می تواند راهنمای خوبی برای بازاریابی محصولات و خدمات باشد.

مزایای حضور و غیاب آنلاین

چگونگی حضور و غیاب با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

حضور و غیاب کارمندان فروش و بازاریابی به اندازه کارمندان دفتری اهمیت دارد. ابزارهای مختلفی در دسترس است. یک برنامه فعالیت استاندارد و قالب گزارش استاندارد باید برای این منظور تهیه شود که شامل موارد زیر باشد: 1. منطقه تعیین شده. 2. لیست استاندارد مشتریان – فروشندگان: [برای داروخانه – لیست پزشکان و متخصصان شیمی و…]. 3. هدف گذاری برای روز. 4- دستاورد روز. 5. نکته مهم: اظهارات کارمند در کار که شامل تجزیه و تحلیل مهم موفقیت یا عدم موفقیت در دستیابی به هدف است. دقت شود که برنامه اقدام باید با مشورت با مسئول بازاریابی حداقل یک هفته قبل از شروع ماه تهیه شود. 6.  فرم گزارش: شامل ارائه گزارش اهداف بازاریابی و نظارت بر فعالیت.

این سیستم چه می کند؟ در مرحله اول کارمندان فروش با این اپ، مدیر بازاریابی را همیشه از فروش خود آگاه می کنند. در مرحله دوم گزارش هفتگی از طریق ایمیل برای مدیر ارسال می شود و مدیران ارشد می توانند ویزیت های را با زمان و تاریخ به نمایندگی ها اطلاع دهند تا همیشه بتوان با نمایندگی ها در ارتباط بود. سوم اینکه می توانید ​​برای ردیابی افراد بازاریاب از طریق تلفنهای همراه استفاده کنید.

کارکنان بازاریابی ملزم به انتشار برنامه های بازاریابی خود هستند. مشکل اصلی هم این است که چگونه می توانید حضور پرسنل بازاریابی در محل کار (سایتهای مختلف) را مشخص کنید و ببینید که آیا آنها واقعاً در سایت هستند یا خیر؟ اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها به طور کلی ساختار فروش را تسهیل نموده و روابط فیما بین مشتریان، تامین کننندگان و تولید کنندگان را تغییر داده است. علاوه بر این، موجب تسریع در جریان اطلاعات، تولید محصول و همچنین جریان مالی می شود.

چگونگی حضور و غیاب با اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها

چالش ها و مزایای این اپلیکیشن

علامت گذاری حضور در بازاریابی – فروش کارمندان همیشه یک امر چالش برانگیز و در عین حال پیچیده ای است. کارمند بازاریابی و فروش، روزانه به مکان های مختلفی سفر می کنند. ما با راه حل در خدمت شما آمده ایم. اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها نانوواچ برای علامت گذاری حضور و غیاب و بدون هیچ مشکلی با استفاده آسان از برنامه تلفن همراه طراحی شده است. این برنامه موقعیت مکانی کارمندان را ضبط می کند و سپس می تواند حضور را در پایگاه داده علامت گذاری کند. اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها به کارکنان فروش کمک می کند تا با مدیران خود در ارتباط باشد. در ادامه مزایای استفاده از اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها در تلفن همراه آمده است:

  • ردیابی زمان و حضور کارمندان فقط از طریق لمس برنامه تلفن همراه.
  • پرداخت خودکار حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد با سیستم حضور و غیاب یکپارچه شده
  • تنظیم کار منعطف: کار ساعت و ساعت کاری آسان برای ساعات کاری انعطاف پذیر
  • سیستم تصویب: مدیر می تواند وظایف را به کارمندان اختصاص دهد همچنین مدیر می تواند درخواست های تیم و سابقه کار را مشاهده کند.
  • تولید گزارش فقط با یک کلیک: اپلیکیشن حضورغیاب برای بازاریاب‌ها به شما امکان می دهد گزارشهای مختلفی را فوراً در هر زمان ایجاد کنید.
  • به صورت کاملا آنی برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با مدیران / همکاران خود در ارتباط باشید.
  • سیستم ردیابی GPS رایگان را برای کارمندان از راه دور
  • بهره وری بهبود یافته: افزایش 40 درصدی بهره وری کارکنان.
چالش ها و مزایای این اپلیکیشن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید